Avaleht » Teenused » Hoone elukaare analüüs ehk LCA

Miks hoone jalajälge mõõta? 

  • Paljud pangad võtavad tänapäeval projektide rahastamisel muude aspektide kõrval arvesse ka jätkusuutlikkuse põhimõtteid, mistõttu soodustab hoone jalajälje arvutus projekti rahastamise võimalusi. 
  • Euroopa Liit on võtnud vastu määruse, mille alusel muutub alates 2027. aastast kohustuslikuks üle 2000 m2 hoonete jalajälje arvutus ja raporteerimine. Võib peaaegu kindel olla, et antud kohustus kandub peagi üle ka väiksematele hoonetele, sh eramutele.  
  • Mitmete rohesertifikaatide üheks osaks on nii hoone elukaare jalajälje arvutused kui ka jalajälje alandamine teatud protsendi võrra (võrdlusarvutused). Teostame arvutused vastavalt sertifikaadi nõuetele. 
  • Tagamaks ettevõtte finantsedu ja konkurentsivõimet on globaalselt, sh Eestis, on suur osa ettevõtetest rakendamas ESG (environmental-social-governance) põhimõtteid, mille ühe osana saab esitada ka hoone jalajälje arvutused, mis tõendavad enamgi jätkusuutlike põhimõtete implementeerimist. 
  • Madalsüsinikehitus on järjepidevalt ühiskonnas kanda kinnitamas, mistõttu tagab hoone jalajälje välja arvutamine ja raporteerimine ka ettevõtte kompetentsi kasvu ja läbipaistvuse.  

Metoodika

Hoone olelusringi analüüsi koostame vastavalt üldtunnustatud juhenditele ja standarditele. Oma arvutustes tugineme standarditele ISO 14040, EN 15804 ja EN 15978, Euroopa Level(s) raamistikul ning rahvusvahelistel parimatel tavadel. Hoone jalajälje arvutuste teostamiseks kasutame antud ala juhtivaks platvormiks kujunenud tarkvara, mille usaldusväärsus on tagatud sõltumatu kolmanda osapoole verifitseerimisega. 

  • Hoone elukaare jooksul tekkivad heitmed saab suures plaanis jagada kaheks: energiatarbest ja materjalidest tulenev heide. Energiatarbest tulenev heide on pärit ehitise kasutusel tarbitavast soojus- ja elektrienergiast ning materjalidest tulenev heide pärineb tooraine hankimisest, töötlusest, transpordist, hoone ehitusest, remondist ja lammutusest. Suurim energiatarve hoone elukaare jooksul kipub tulenema just hoone kasutusfaasist, mistõttu tagab hoone kõrgem energiatõhusus ka madalamad energiakulud, seal hulgas taastuvenergia kasutus ka madalama jalajälje kogu hoone elukaare jooksul.  
  • Reaalses olukorras on oluline juba ehitise planeerimisetappi kaasata võimalikult suur osa ehituse väärtusahelast, sh ehitusmaterjalide ja -toodete pakkujad, investorid ja ehitajad, et juba algfaasis arvestataks kogu hoone elukaart puudutavate otsustega. Seetõttu on hea hoone jalajälje mõõtmise peale mõelda juba projekteerimisfaasis, kus arvutuste teostaja annab projektimeeskonnale ka parendusettepanekuid ja suuniseid jalajälje optimeerimiseks.  
  • Samas on võimalik koostada arvutused ka juba olemasolevale hoonele, mistõttu projekti staadium ei välista ühtegi arvutust, vaid pigem määratleb arvutuste täpsuse ja parendusettepanekute võimaluse. Jalajälje arvutust on seega võimalik koostada eskiisist tööprojektini.  

Vali energiasäästlikud lahendused

Aitame teil teostada hoone elukaare analüüsi ehk LCA-d