Avaleht » Teenused » Toote keskkonnadeklaratsioon ehk EPD 

Mis on toote keskkonnadeklaratsioon ehk EPD? 

  • Toote keskkonnadeklaratsioon ehk EPD on ehitusmaterjalide või toodete keskkonnaalane deklaratsioon, mis sisaldab andmeid toote elutsükli keskkonnamõju kohta.  EPD-l ehk keskkonnadeklaratsioonil esitatakse valitud toote või toodetegrupi olelusringi analüüsi tulemused, kus võetakse arvesse nii toodangumahtu, kasutatud materjale, transporti, kasutatud energiaallikaid kui ka tekkinud jäätmeid. Analüüsi tulemusel koostatakse EPD raport, mis ei sisalda ettevõtte kohta delikaatset informatsiooni (nt tarneahela kohta), vaid annab infot just toote jalajälje (keskkonnamõjude) kohta. 

  • Nõudlus just ehitusmaterjalide EPD-de järele on turul jõudsas tõusutrendis tulenevalt hankesüsteemide arenguhüppest ja mitmesugustest rohesertifikaatide nõuetest. Ehitusprojektides, kus hoonele koostatakse LCA, on EPD-de olemasolu hädavajalik. Hetkel on skandinaavia piirkonnas tekkimas olukord, kus osad tootjad peavad hankes osavõtust loobuma toodete EPD-de puudumise tõttu, mistõttu tagab EPD olemasolu tootel kindla koknkurentsieelise. Samuti annab selle olemasolu lõpptarbija silmis olulise eelise ning kinnitab head kvaliteeti, mis omakorda võimaldab ka toodet kõrgemalt hinnastada.  
  • Ühtlasi tagab registreeritud platvormil EPD avaldamine, et reeglina saab seda üle Euroopa kasutada – turg pole piiratud vaid tootmisriigi või programmioperaatori riigiga. 

EPD metoodika

EPD koostatakse vastavalt standardile EN 15804 ning protsess kulgeb alljärgnevate etappide kaupa​: 

Esimeses etapis lasub suurim ülesanne tegelikult tootjal endal, kellel on täpseim ülevaade tootmisprotsessist. Antud etapis kogub tootja kokku tootmisandmed (ka sisendmaterjalid) ühe kalendriaasta kohta. Andmete kogumine võib esmapilgul tunduda ajamahuka protsessina, mistõttu pakume igakülgset abi sobivate andmete leidmisel. 

Analüüsi etapis toimub meiepoolne sisendandmete kontroll ning edasine toote elukaare analüüs. Kuna tegu on olelusringi analüüsiga, arvutatakse mõjud moodulite ehk olelusringi etappide lõikes. Toote valmistamisega seotud mõjud (moodulid A1-A3) arvutatakse reaalsete andmete põhjal ning järgnevad moodulid juba stsenaariumide põhjal. Kõik analüüsi käigus tehtud eeldused dokumenteeritakse 

Dokumentide vormistamise etapis koostatakse eelneva analüüsi tulemusel taustaraport ja EPD raport, millest ainult viimane läheb avalikkusele esitamisele. Seda seetõttu, et sageli ei soovi tootjad teatud andmeid avalikustada, mistõttu võetakse neid arvesse küll analüüsis, kuid avalikkusele ei esitata (jäävad kirja ainult taustaraportisse). Pikkuse poolest on taustaraport oluliselt mahukam kui EPD raport. 

Tõendamisetapp on EPD puhul kohustuslik ning selle viib läbi sõltumatu ekspert. Tõendamine tagab, et EPD on täpne, usaldusväärne ning vastab kehtestatud standarditele. Tõendamise aeg võib ulatuda paarist nädalast kuni paari kuuni (olenevalt toote keerulisusest, analüüsi täpsusest, esitatud dokumentide korrektsusest). 

Kui EPD on tõendatud, saab selle avaldada programmioperaatori kodulehel. Tavaliselt vaatab ka programmioperaator EPD ja taustaraporti üle ning kinnitab sobivuse. Sõltuvalt programmioperaatorist võib avaldamise aeg ulatuda paarist nädalast kuni ühe kuuni ning pärast avaldamist on toode ka programmioperaatori lehelt avalikult leitav. Eestis oma programmioperaatorit pole, kuid kõige lähemad programmioperaatoriga riigid, kus neid avaldada saab, on Soome (RTS) ja Rootsi (International EPD System).  

Vali energiasäästlikud lahendused

Aitame teil teostada toote keskkonnadeklaratsiooni ehk EPD